Privacy Statement

Introductie
Schaakvereniging De Pion Roosendaal (de “Vereniging”) is de beheerder van de website www.depion.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe de Vereniging persoonsgegevens
verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de Vereniging.
De Vereniging zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst
zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Vereniging houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming
persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Welke gegevens worden verzameld?
  Persoonsgegevens worden door de Vereniging verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de Vereniging ter beschikking doordat u uw gegevens
  zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van de Vereniging, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en
  contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens).
 2. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?
  De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   het uitoefenen van de doelstellingen van de Vereniging, wat onder meer inhoudt
  i. het kunnen contact opnemen met u;
  ii. het kunnen sturen van informatie;
  iii. het organiseren van schaakwedstrijden;
  iv. het bijhouden van uitslagen en standen; en
  v. het faciliteren en bevorderen van deelname aan schaakwedstrijden.
   het bijhouden van een ledenadministratie;
   het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;
   het verfraaien van publicaties namens de Vereniging, inclusief publicaties door leden op de voornoemde website. In het kader hiervan omvatten persoonsgegevens tevens
  beeldmateriaal waarop u herkenbaar bent;
   het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 3. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
  Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de overkoepelende regionale bond en de landelijke bond (“KNSB”). Tevens worden uw persoonsgegevens zo
  nodig, in het kader van de uitoefening van de doelstellingen van de Vereniging, verstrekt aan overige leden van de Vereniging.
  Daarnaast verstrekt de Vereniging ten behoeve van de ratingverwerking wedstrijduitslagen aan de KNSB.
  Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de Vereniging, dan kunt u dit verzoeken bij de secretaris van de Vereniging.
  Geen commercieel gebruik
  De Vereniging zal uw persoonsgegevens nooit verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.
  Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
  Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De Vereniging kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste
  gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.
  Bewaren van persoonsgegevens
  De Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk
  geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.
 4. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
  De Vereniging neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of tegen enige vorm
  van onrechtmatige verwerking.
 5. Verwijzingen naar andere websites
  De website van de Vereniging kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. Er zal geen data worden gedeeld door de Vereniging via deze
  verwijzingen en/of advertenties. Desalniettemin raadt de Vereniging u aan om het privacy-beleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.
 6. Uw privacy rechten
  U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om
  overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.
  Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.
  U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van de Vereniging. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.
  U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.
 7. Wijzigingen van het Privacy Statement
  Het bestuur van de Vereniging behoudt zich het recht voor om dit privacy-beleid statement te wijzigen. Het bestuur is bij wijziging van het Privacy Statement, gehouden
  u hiervan op de hoogte te stellen. De meeste recente versie zal te allen tijde kunnen worden benaderd via de voornoemde website.
 8. Contact
  Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit Privacy Statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de
  secretaris van de Vereniging.